List of Yang Chengfu’s students

太極拳使用法 – 楊澄甫
Methods of Applying Taiji Boxing (1931)
By Yang Chengfu (July 11. 1883- March 3. 1936)

Copies of the pages with the lists is found below.     Back to Q&A

澄甫老師傳
MasterYang Chengfu taught:

楊兆鵬
Yang Zhaopeng (1872—1930) Yang Banhou’s son.

武振海 – 字滙川
Wu Zhenhai (Huichuan)

田兆麟
Tian Zhaolin  biography

董英傑
Dong Yingjie  biography Wikipedia

王旭東
Wang Xudong

閻月川
Yan Yuechuan

牛鏡軒 (春明)
Niu Jingxuan (Chunming)

田作林
Tian Zuolin

徐岱山
Xu Daishan

褚桂亭
Chu Guiting

劉論山
Liu Lunshan

李得芳
Li Defang

李春年
Li Chunnian

陳微明
Chen Weiming biography

楊鳳岐
Yang Fengqi

張欽霖
Zhang Qinlin

鄭佐平
Zheng Zuoping

王其和
Wang Qihe

崔立志 (毅士)
Cui Lizhi (Yishi)

王鏡淸
Wang Jingqing

楊振聲
Yang Zhensheng (Yang Chengfu’s nephew, Shaohou’s son)

楊振銘
Yang Zhenming – Better known as Yang Shouzhong. Yang Chengfu’s oldest son. He was 21 when the book was published in 1931.

楊振基
Yang Zhenji. Yang Chengfu’s second son. He was 10 years old when the book was published in 1931.

姜廷選
Jiang Tingxuan

陳光愷
Chen Guangkai

張慶麟
Zhang Qinglin. Yang Chengfu’s wife’s brother’ son. 18 years in 1931.
He the person demonstrating applications of movements with Yang in the book.

王保還
Wang Baohuan

形玉臣
Xing Yuchen

劉盡臣
Liu Jinchen

匡克明
Kuang Keming

楊鴻志
Yang Hongzhi

于化行
Yu Huaxing

女士 濮玉
(woman) Pu Yu

女士 滕南璇
(woman) Teng Nanxuan

奚誠甫
Xi Chengfu

朱紉芝
Zhu Renzhi

郭陰棠
Guo Yintang

李萬程
Li Wancheng

張種交
Zhang Zhongjiao

In 1931 Yang Zhenduo 杨振铎 and Yang Zhenguo 杨振国 were only five and three years old and were thus not included in the list.
Other people may have studied with Yang Chengfu after this book was published, but this was only a period of about four years before Yang passed away.

Students of Tian Zhaolin and Tung Ying-Chieh

Both masters taught for about 25 years after Yang Chengfu passed away in 1936, the real number of student is therefore  much longer than the list in Yang’s book from 1931.

田兆麟傳 biography
Tian Zhaolin (1891-1960) taught:

葉大密
Ye Dami

張景淇
Zhang Jingqi

陳一虎
Chen Yihu

施承志
Shi Chengzhi

陳志進
Chen Zhijin

鄭佐平
Zheng Zuoping

楊開儒
Yang Kairu

錢西樵
Qian Xiqiao

陳志遠
Chen Zhiyuan

張强
Zhang Qiang

何瑞明
He Ruiming

沈爾喬
Shen Erqiao

何士鑣
He Shibiao

周學淵
Zhou Xueyuan

周學芬
Zhou Xuefen

張寶鳳
Zhang Baofeng

崇壽永
Chong Shouyong

董英傑傳 biography wikipedia
Students of Tung Ying-Chieh (1888-1961):

劉同祿
Liu Tonglu

連忠恕
Lian Zhongshu

張忻
Zhang Xin

陳寧
Chen Ning

顏福廷
Yan Futing

郝奇
Hao Qi

宗之鴻
Zong Zhihong

宗毛三
Zong Maosan

孫僧齡
Sun Sengling

yang-chengfu-bog-lineage-s-2

 

yang-chengfu-bog-lineage-s

Back to Q&A